اجلاس سالانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
1395/11/04
مهندس حاج رسولیها در اجلاس سالانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، امروز شانزدهم دی ماه:رمز موفقیت در طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، مدیریت مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی است.