نحوه شارژ کنتورهای هوشمند
1395/12/14
نصب کنتورهای هوشمند ضامن پایداری منابع آب و پایداری منابع آب ضامن بقاء کشاورزی در منطقه خواهد بود.
نمایندگان و شرکای چاه های کشاورزی جهت دریافت شارژ کنتورهای هوشمند بایستی به عضو نظام صنفی درآیند.از سال آینده شارژ این کنتورها به صورت دو مرحله ای انجام می پذیرد.