معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای بوشهر
1395/12/14
اگر چه دستورالعمل اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی این طرح در دو بخش مطالعاتی و اقدام عملی بیان شده، ولی بر این باورم که بایستی برای هر کدام از محورهای دوازده گانه طرح احیا و تعادل بخشی، پیوست فرهنگی جداگانه ای را تهیه و تنظیم نمائیم.