سابقه


دفتر نظامهاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا در بهار 1389 با توجه به نيازي كه به حضور بخش حفاظت و بهره برداري در حوزه ستادي احساس مي گرديد در قالب 4 گروه تشكيل گرديد. مديران اين دفتر از بدو تشكيل به شرح زير مي باشند:

-  آقاي سيد اسدالله اسداللهي
- آقاي علي اصغر قانع
- آقاي محمودرضا عراقي نژاد
- آقاي جواد ميبدي

از ابتدای سال 1398 مسئولیت  مدیریت این دفتر، بر عهده آقای مهندس رجائی گذاشته شده است.