معرفی طرح

دستورالعمل های هشتگانه

1395/08/09
جایگزینی پساب با آب چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه 
1395/08/09
نحوه خرید وانسداد چاه‌های کم‌بازده کشاورزی برای تعادل بخشی آبخوان
1395/08/09
دستورالعمل نصب و بهره‌برداری کنتورهای هوشمند (حجمي و آب و برق)
1395/08/09
 انسداد چاه‌هاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت منابع آب
1395/08/09
 تقويت و تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسی بخش خصوصی
1395/08/09
دستورالعمل اجراي توامان آئين نامه مصرف بهينه آب کشاورزي و قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري
1395/08/09
 اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی
1395/08/09

توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی