دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل اول
1395/08/09
با درس‌گرفتن از تجربه‌هايي كه در دو دهه گذشته با عنوان «مطالعات ايجاد تشكل‌هاي كشاورزان»(در زمينه مديريت حفاظت و بهره‌برداري منابع آب زيرزميني و همچنين تجربه «استقرار مديريت مشاركتي آب در شبكه آبياري تازه‌آباد (استان گلستان)، به عنوان پايلوت كشوري» و به منظور عملياتي‌نمودن سياست‌ها و راهبردهاي جديد وزارت نيرو مبني بر تقويت «رويكرد مديريت مشاركتي» و ارتقاء «نقش كشاورزان ذينفع در مديريت منابع و تاسيسات آبي»، مجموعه حاضر با عنوان «دستورالعمل توسعه و پياده‌سازي مديريت مشاركتي منابع آب زيرزميني» تهيه گرديده‌است.
در اين مجموعه تلاش گرديده‌است با توجه به اهداف،  نتايج مورد انتظار، سازمان كار، روش‌‌شناسي مورد استفاده و درنهايت الزامات و امكانات مربوط به «توسعه و پياده‌سازي مديريت مشاركتي منابع آب زيرزميني در دشت‌هاي كشور»، با اولويت دشت‌هاي داراي افت شديد سطح ايستابي(بعنوان يك منطقه آبياري با مجموعه چاه‌هاي بهره‌برداري از يك سفره ياآبخوان، به عنوان منبع آبي مشترك)، پرداخته شود.