دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل سوم
1395/08/09
بر اساس ابلاغيه شماره 100/31/35368/93 مورخ 17/8/93 وزير محترم نيرو درخصوص مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب مورخ 25/6/93 مبني بر اجراي طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، ميزان آب قابل برنامه‌ريزي  به بخش كشاورزي در هر محدوده مطالعاتی برآورد و ابلاغ گرديد. با توجه به برداشتهاي مجاز ( چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري) و برداشتهاي غير مجاز (چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري كشاورزي قبل از سال 1385، چاههاي محفوره غيرمجاز بعد از سال 1385 و اضافه برداشت چاههاي مجاز) به منظور توزیع آب قابل برنامه ریزی ابلاغ شده در هر یک از محدوده مطالعاتی این دستورالعمل ابلاغ می گردد.