دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل ششم
1395/08/09
از جمله اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی صورت گرفته و باید با جدیت بیشتری دنبال شود نصب وسایل اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب براي بهره‌برداران منابع آب زيرزميني است .
اهمیت نصب وسایل اندازه‌گیری در تهيه و ارائه آمار و اطلاعات مصارف آبی- که لازمه هرگونه برنامه ریزی درست در کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، در خصوص منابع آبی می باشد - و لزوم دریافت اطلاعات و ارقام صحیح و قابل اتکا که بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرارگیرد، اقتضاء می‌کند که این امربه عنوان اقدامی پایه‌ای مد نظر قرار گرفته و ضمن رفع موانع و نواقص موجود، در بهبود روزافزون کارایی آن اقدام شود.