دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل هشتم
1395/08/09
با توجه به بحران منابع آب زيرزميني و به منظور جبران بخشي از كسري حجم مخزن متوسط دراز مدت ساليانه آبهاي زيرزميني كشور، استفاده از پتانسيل موجود پساب در دستور كار قرار گرفته و به عنوان يكي از پروژه‌هاي طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در جلسه پانزدهم شوراي عالي آب به تصويب رسيده و از ابتداي سال 1394 اين طرح عملياتي شده است.
پيرو بخشنامه «استفاده از پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري و روستايي» كه طي نامه شماره 700/42623/93 مورخ 20/10/93 معاون محترم امور آب و آبفا به كليه شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ گرديده است و به منظور استفاده از پساب تصفيه‌خانه‌هاي شركت‌هاي آب و فاضلاب براي جايگزيني با چاه‌هاي مجاز و فعال به جهت تعادل بخشي آبخوان‌ها به ويژه در محدوده‌هاي مطالعاتي ممنوعه و بحراني كه با افت سطح آب زيرزميني و كسري حجم مخزن مواجه‌اند، تنظيم و در موارد مغاير با بخشنامه ياد شده جايگزين بخشنامه مذكور مي‌گردد.