دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل هفتم
1395/08/09
پروژه تملک و انسداد چاه‌های کشاورزی مجاز، فعال و دارای پروانه بهره‌برداری یکی از راهکارهایی است که در راستای تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی در دست اقدام می‌باشد. این پروژه در محدوده‌های مطالعاتی مورد نظر است که اولاً کلیه چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه بهره‌برداری مضر به مصالح عمومی پر و مسلوب‌المنفعه شده، ثانیاً از اضافه برداشت تمام چاه‌های مجاز جلوگیری شده، ثالثاً پسابی برای جایگزینی با چاه‌های کشاورزی مجاز و فعال وجود نداشته و یا به لحاظ اقلیمی شرایط اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مقدور نیست و وضعیت آبخوان به گونه‌ای است که کماکان دارای افت و کسری حجم مخزن بوده و بایستی به طرق دیگری اقدام به ایجاد تعادل در سفره نمود.