دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل پنجم
1395/08/09
منابع آب زیرزمینی يکي از منـابع استراتژیـک و مهم کشور بوده و حفظ و حراسـت آن از کارهای حاکمیتی وزارت نیرو می­باشد. از طرفی پراکندگی منابع مذکور شامل چاهها - چشمه‌ها و قنوات در سطح کشور، خشکسالی­های مکرر در سالهای اخیر، باعث افزایش بهره­برداری از منابع مذکور و در نتیجه موجب افت سطح آب زیرزمینی شده است. با توجه به وضعیت نامتعادل پیـش آمده در اکثر وقت­ها و کاهـش دبـی منابع آب زیرزمینی و رقم بسیار بالای کسری حجـم مخزن در آبخوان­های کشور، نظارت مستمر بر حفظ و بهره برداری از منابع فوق از ضروریات بوده و هر گونه عدم توجه به این امر مهم برای کشور مشکلات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت. خوشبختانه در سالهای اخیر همه مسئولین و دست اندرکاران مدیریت منابع آب کشور با توجه به اهمیت موضوع تلاش فراوانی برای جلوگیری از بحرانی تر شدن دشتها آغاز کرده­اند بطوری که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تکالیف زیادی جهت حفظ و حراست از منابع آبهای زیرمینی برای دست اندرکاران منابع مذکور تعیین نموده اند که در این راستا جلوگیری از حفر و بهره برداری از چاههای غیرمجاز و پر و مسلوب المنفعه نمودن آنها و همچنین تقلیل منصوبات چاههای مجاز براي جلوگیری از اضافه برداشت آنها پس از طی مراحل قانونی و قضائی در دستور کار منظور گردیده است.