دستورالعمل های هشتگانه

دستورالعمل چهارم
1395/08/09
با توجه به وضعيت بحراني منابع آب كشور و لزوم حفظ و صيانت از اين ذحائر ارزشمند و براساس پانزدهمين مصوبه شوراي عالي آب، در راستاي پياده‌سازي طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و به‌منظور استفاده بهينه از بخش خصوصي در انجام برخي فعاليت‌هاي تصدي‌گري مرتبط با حفاظت و بهره‌برداري منابع و مجاري و تاسيسات آب در راستاي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اقدام به تدوين اين شرح خدمات شده است. در اين شرح خدمات نسبت به بازنگري و اصلاح شرح خدمات گروه‌هاي گشت و بازرسي بخش خصوصي كه در قالب طرح تحول در مديريت منابع آب زيرزميني كه در سال 1386 تهيه و توسط معاونت محترم وقت امور آب وزارت نيرو براي اجرا به كليه شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ شده بود، به گونه‌اي اصلاح گرديد تا با استفاده از توان بخش خصوصي برخي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري مرتبط با حفاظت از منابع، مجاري و تاسيسات آبي را انجام دهد.