گروه راهبری و نظارت بر بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبفا و برقابی